„Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw za sobą ślad”

Ralph Waldo Emerson

WIZJA

Absolwent Przedszkola nr 77 to

dbający o zdrowie, kreatywny,

ciekawy i otwarty na świat mały obywatel,

wzrastający w poczuciu akceptacji, tolerancji i przynależności regionalnej

–pełnowartościowy członek społeczności XXI wieku”.

 

MISJA

Przedszkole to drugi dom.

Tu tworzą się więzi, rozwija ciekawość świata, zainteresowania.

Nabywanie nowych doświadczeń.

Nauczyciel wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie

z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami

rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem

przyrodniczym i społeczno – kulturowym.

STARTEGIE ROZWOJU
• Systemowe podejście do zarządzania jako procesu rozwoju
placówki.
• Dyrektor lider w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych,
podejmujący nie zawsze popularne decyzje. Reagujący na sytuacje
kryzysowe zwłaszcza podczas pandemii.
• Dyrektor stojący na straży przestrzegania prawa.
• Dyrektor stojący na straży zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i
pracownikom.
• Długofalowy proces i dążenie do doskonałości przez jasno
określone procedury, cele i wartości.
• Zarządzanie podmiotami funkcjonującymi w obszarze edukacji
małego dziecka.
• Tworzenie warunków, w których doskonalsza przyszłość ma szansę
się wydarzyć.

OBSZARY I KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

• Przestrzeń rozwoju dziecka
• Przestrzeń działań i rozwoju
nauczyciela
• Przestrzeń instytucjonalna

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości i potrzeb przedszkolaków.
Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym poprzez dostarczanie dzieciom przeżyć estetycznych w kontaktach z różnymi formami sztuki, kultury
Edukacja w plenerze.
Obcowanie ze sztuką. Zapraszanie przedstawicieli świata kultury. Kształtowanie potrzeby czytania literatury pięknej – edukacja czytelnicza.
Tworzenie warunków do integracji dzieci emigrantów. Nauka języka polskiego we współpracy – dziecko – dziecko. Biegła znajomość języka polskiego.

Stwarzanie dzieciom okazji do eksponowania własnej ekspresji twórczej, rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia indywidualne, nabywanie nowych doświadczeń. Realizacja innowacji promującej uzdolnienia.
Kształtowanie postaw proekologicznych – Przedszkole dla Ekorozwoju. Realizacja projektów ekologicznych. Czynny udział w Ogólnopolskich akcjach ekologicznych między innymi:
Przedszkolaki dla klimatu, Mniej śmieci – czysty świat, Kropelka wody drąży skałę, Wiatraki, wiatraki – nowe źródła energii.
Wycieczki krajoznawcze w okolice Wrocławia. Współpraca z nadleśnictwem, projekt: Stołówka dla dzikich zwierząt – Przedszkolny Patronat leśny. Mobilny ogród tworzony przez dzieci.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez udzielanie pomocy i wczesną interwencję psychologiczno- pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Realizowanie wspólnych
działań pomocowych w formie warsztatów i spotkań z nauczycielami i rodzicami. Wypracowanie strategii pomocy rodzinie w sytuacjach trudnych.
Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych i humanitarnych, uwrażliwianie dzieci na potrzeby drugiego człowieka. Współpraca z fundacjami działającymi na rzecz
dzieci.

WSPÓLPRACA Z RODZINĄ JAKO WARUNEK INTEGRACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

• Rodzice są współodpowiedzialnymi partnerami wspierającymi działania wychowawcze i dydaktyczne.
• Poznanie dziecka, jego potrzeb i środowiska z jakiego się wywodzi, gromadzenie ankiet, formułowanie oczekiwań dotyczących pracy przedszkola i nauczycieli oraz projektowania procesu dydaktyczno – wychowawczego.
• Partnerstwo rodziców w edukacji i życiu przedszkola  poprzez wspólne świętowanie, udział w zajęciach,
wycieczkach, uroczystościach i współdecydowaniu w ważnych sprawach przedszkola.

• Wspieranie rodziny poprzez udzielanie pomocy i wczesną interwencję psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Realizowanie wspólnych działań pomocowych w formie warsztatów i spotkań z nauczycielami i rodzicami.
• Wypracowanie strategii pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych.
• Prężnie działająca na rzecz dzieci Rada Rodziców jako reprezentacja ogółu rodziców.
• Zachęcanie rodziców do prac na rzecz dzieci i wzbogacanie bazy przedszkola.
• Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny poprzez fachowe doradztwo.

OBSZAR DZIAŁAŃ I ROZWOJU NAUCZYCIELI

• Właściwe stosunki interpersonalne i kultura komunikacyjna.
• Wspólne opracowanie regulaminów i procedur.
• Samoocena nauczyciela.
• Wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym, zdobywanie wyższych stopni awansu oraz dodatkowych kwalifikacji – wsparcie finansowe.
• Wspieranie inicjatywy nauczycieli w zakresie nowych metod i form pracy, wdrażania nowoczesnych technologii. Przygotowanie i realizacja edukacji zdalnej.
• Poszerzanie bazy dydaktycznej przedszkola umożliwiającej realizacje wszystkich podejmowanych przez nauczycieli działań. Wspieranie nauczycieli przy wdrażaniu własnych programów i innowacji
pedagogicznych.
• Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli według zgłaszanych potrzeb wynikających z rozwoju zawodowego.

OBSZAR INSTYTUCJONALNY

• Personel przedszkola tworzy życzliwą, skupioną na potrzebach dziecka atmosferę.
• Wysoka jakość pracy poświadczona zauważalnymi i potwierdzonymi efektami wynikającymi z badań wewnętrznych i zewnętrznych podsumowania pracy, śledzenia losów absolwenta.
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkola zarówno przebiegu procesu nauczania jak i sfery ekonomicznobudżetowej.

• Właściwe gospodarowanie i zarządzanie majątkiem przedszkola.
• Tworzenie i aktualizacja bazy prawa wewnętrznego i wymaganych procedur regulujących funkcjonowanie przedszkola.
• Tworzenie optymalnych warunków bazowych, tj. baza dydaktyczna, warunki lokalowe, modernizacja ogrodu.
• Pozyskiwanie sojuszników instytucjonalnych i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki
przez wszystkich pracowników przedszkola
• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym• prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki okolicznościowej

• prowadzenie strony internetowej placówki
• zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń
z życia przedszkola
• prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w
lokalnych mediach
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz
budynku
• upowszechnianie informacji o przedszkolu (ogólnopolskie
konkursy i projekty, foldery reklamowe).

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.15 Zabawy swobodne i organizowane, prace porządkowe w sali. Wykonywanie zadań indywidualnych
8.15 – 9.15 Śniadanie
9.15 – 11.30 Projektowanie wspólnie z dziećmi zajęć obowiązkowych i dodatkowych, uwzględniających propozycje dzieci, ich zainteresowania i potrzeby. Spacery, wycieczki i gry terenowe
11.30 Zupa
12.00 Deser
12.15  – 13.35 Dzieci 3 letnie – odpoczynek poobiedni. Dzieci 4 – 5 latki – zajęcia obowiązkowe, zabawy indywidualne, tematyczne, utrwalanie materiału, praca wyrównawcza
13.35 – 14.50 Drugie danie
14.50 – 17.00 Zabawy swobodne i organizowane rozwijające spostrzegawczość, aktywizujące myślenie, kształcące komunikatywną mowę dziecka i postawę jako członka zbiorowości przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe

  • język angielski
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia ruchowe Mali Wspaniali
  • rytmika
  • piłka nożna

1a „Biedronki”

Janina Fikus

1b „Misie”

Agnieszka Siek

Dorota Bernatowicz

2a „Koliberki”

Małgorzata Markowska

Katarzyna Frąszczak

2b „Chmurki”

Małgorzata Błaszczyk

Iwona Pawlicka

2c „Jeżyki”

Dorota Kulesza-Kuźma

3a „Jagódki”

Klaudia Drożdżyńska

Ewa Wicik

3b „Ananaski”

Dorota Pecia

Patrycja Kłosowicz

3c „Sówki”

Renata Piechota

Beata Kowalczyk

3d „Słoneczka”

Marta Stefaniak

Agnieszka Korus

4a „Skrzaty”

AgnieszkaCupiałJakubowska

Katarzyna Grubecka

4b „Krasnale”

Mirosława Czajczyńska

Halina Bielawska

4c „Mrówki”

Paulina Magda

Jolanta Chorzępa

4d „Myszki”

Monika Maliga-Kowalczyk

Anna Rusinek

Logopeda

mgr Marlena Kubacka

poniedziałek- 7.00-11.00

wtorek- 7.00-11.00

środa- 7.00-11.00

czwartek-7.00-11.00

piątek-7.00-11.00

konsultacje : środa 7.00-8.00

 

Pedagog specjalny

mgr Urszula Włuczkowska

środa – 8.00-13.00

czwartek -10.30-16.00

konsultacje dla rodziców: czwartek 15.00-16.00

 

Psycholog mgr Monika Pawlik

wtorek- 9.00-14.00

środa -9.00-14.30

konsultacje dla rodziców: środa 13.30-14.30

Harmonogram konsultacji dla dzieci i rodziców

rok szkolny 2023/2024

Grupa 1a

Fikus Janina – poniedziałek godz. 11.00-12.00 zmiennie12.00-13.00

Grupa 1b

Siek Agnieszka – wtorek godz. 11.30-12.00; piątek godz.11.30-12.00

Bernatowicz Dorota – poniedziałek godz.7.00-7.30

Grupa 2a

Frąszczak Katarzyna – poniedziałek godz.10.30-11.30

Markowska Małgorzata – poniedziałek godz.11.30-12.30

Grupa 2b

Błaszczyk Małgorzata – środa godz. 10.30 – 11.30 zmiennie 11.30 – 12.30

Pawlicka Iwona – środa godz. 10.30 – 11.30 zmiennie 11.30 – 12.30

Grupa 2c

Kulesza – Kuźma Dorota – środa godz. 11.00 – 12.00 zmiennie 12.00 -13.00

Grupa 3a

Drożdżyńska Klaudia – poniedziałek godz.11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Wicik Ewa – wtorek godz. 11.00-12.00

Grupa 3b

Terebieniec Dorota – poniedziałek 11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Kłosowicz Patrycja – poniedziałek 11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Grupa 3c

Kowalczyk Beata – wtorek godz. 11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Piechota Renata – środa godz.11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Grupa 3d

Stefaniak Marta – poniedziałek godz. 10.30 – 11.30

Tarczyk Agnieszka – środa 12.00-12.30, piątek 12.00-12.30

Grupa 4a

Cupiał Jakubowska – środa godz. 7.00-8.00

Grubecka Katarzyna – poniedziałek godz. 11.00-12.00

Grupa 4b

Czajczyńska Mirosława – wtorek godz.12.00-13.00

Bielawska Halina – poniedziałek godz. 11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Grupa 4c

Chorzępa Jolanta- wtorek i czwartek godz. 7.00-7.30

Magda Paulina – czwartek godz. 11.00-12.00

Grupa 4d

Maliga-Kowalczyk Monika – czwartek godz. 11.00-12.00 zmiennie 12.00-13.00

Rusinek Anna – piątek godz.11.00-12.00

Dyrektor Ewa Starzyk – poniedziałek godz.11.30-12.30

n-l gimnastyki Joanna Teperowska – poniedziałek godz. 7.45-8.45

logopeda – poniedziałek godz. 6.30-7.00

pedagog – czwartek godz.16.16.30

psycholog – wtorek godz.14.00-14.30

Kilka uwag na koniec

Budowanie relacji wymaga od nas niezwykłej odwagi, żeby być blisko, mądrości, żeby minimalizować błędy, empatii, żeby dbać również o innych, refleksyjności, żeby wyciągać wnioski, zaangażowania, żeby relacje były jakościowe a nie ilościowe.